Li Yuanhong

Li Yuanhong

Chinese Politician

Li Yuanhong Profiles
social profile link xwhos
  • About

    Li Yuanhong was a Chinese politician during the Qing dynasty and the Republic of China. He was the President of the Republic of China between 1916 and 1917, and between 1922 and 1923.

© 2015 xwhos.com
About us Help