Xinhai Revolution

Xinhai Revolution

The Xinhai Revolution, also known as the Chinese Revolution or the Revolution of 1911, was a revolution that overthrew China's last imperial dynasty and established the Republic of China.

Xinhai Revolution People (First 13 people) - Page 0

Li Yuanhong

Li Yuanhong

Former Vice President of the Republic of China

Cai E

Cai E

Former Yunnan Provincial Military Governor

Huang Xing

Huang Xing

Revolutionary

Yang Sen

Yang Sen

General

Fu Zuoyi

Fu Zuoyi


Long Jiguang

Long Jiguang

General

Tang Xiangming

Tang Xiangming

Chinese naval officer

Huang Shaohong

Huang Shaohong

Warlord

Du Xigui

Du Xigui

Chinese naval officer

Sa Zhenbing

Sa Zhenbing

Former Minister of Navy of the Great Qing

Wang Chengbin

Wang Chengbin

General

Pang Bingxun

Pang Bingxun

Military commander

Li Chun

Li Chun

Warlord