Lý Thánh Tông photograph

Lý Thánh Tông

Use attributes for filter !
Gender Female
Born Thăng Long Imperial Citadel
Hanoi
Vietnam
DiedThăng Long
Spouse Ỷ Lan
House Ly Dynasty
Parents Lý Thái Tông
Children Lý Nhân Tông
Marquis Sùng Hiền
Princess Thien Thanh
Ly Thien Thanh
Dieu Nhan
Job Politician
Date of birth March 19,1023
Zodiac sign Pisces
Grandchildren Lý Thần Tông
Grandparents Lý Thái Tổ
Great grandchild Lý Anh Tông
Great grandparentHiển Khánh Vương
Pham Thi
Date of Reg.
Date of Upd.
ID1597913
Send edit request

Related searches

lý huê tông

Lý Thánh Tông Life story


Lý Thánh Tông, personal name Lý Nhật Tôn, temple name Thánh Tông, was the third monarch of the Lý dynasty and the 8th ruler of the Vietnamese kingdom Đại Việt.

Lý Thánh Tông Photos

Related Persons

Next Profile ❯