The world most largest biography website !

More than THREE MILLION biographies And hundreds of new biographies are added daily

Follow Us
Dao Tu Hoa (Đào Tú Hoa) photograph

Dao Tu Hoa (Đào Tú Hoa)

Use attributes for filter !
Gender Male
Age 51
Date of birth October 22,1970
Zodiac sign Libra
Born Xuân Dục
Vietnam
Party Communist Party of Vietnam
Date of Reg.
Date of Upd.
Send edit request

Dao Tu Hoa (Đào Tú Hoa) Life story


Đào Tú Hoa (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1970) là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

News about Dao Tu Hoa (Đào Tú Hoa)


.

© 2015 xwhos.com