china cantor

china cantor

Examining China's investments in international projects and what they mean for the rest of the world.

People died in China (First 48 people) - Page 0

Xu Caihou

Xu Caihou

Chinese military officer

Mao Anqing

Mao Anqing

Mao Zedong's son

Sabit Damolla

Sabit Damolla

Former Prime Minister of the Islamic Republic of East Turkestan

Lutpulla Mutellip

Lutpulla Mutellip

Yuexian Yu

Yuexian Yu

Actress

Tagawa Matsu

Tagawa Matsu

Koxinga's mother

Watchman Nee

Watchman Nee

Chinese teacher

Yuan Shu

Yuan Shu

Ouyang Xun

Ouyang Xun

Chinese politician

Liao Lei

Liao Lei

Xu Xilin

Xu Xilin

Revolutionary

Lei Feng

Lei Feng

Soldier

Jaroslav Novák

Jaroslav Novák

Writer

Duan Dechang

Duan Dechang

Gao Chengyong

Gao Chengyong

Luo Meizhen

Luo Meizhen

Yan Liang

Yan Liang

Military officer

Yuntang

Yuntang

Yang Yanzhao

Yang Yanzhao

Military personnel

Zhuge Liang

Zhuge Liang

Statesman

Emperor Wen of Sui

Emperor Wen of Sui

Government official

James O. Fraser

James O. Fraser

British missionary

Xu Guangqi

Xu Guangqi

Chinese astronomer

Zhu De

Zhu De

Former Vice President of the People's Republic of China

Liao Chengzhi

Liao Chengzhi

Chinese Politician

Li Rui

Li Rui

Chinese historian

Jiao Ruoyu

Jiao Ruoyu

Former Mayor of Beijing

Wu Shuqing

Wu Shuqing

Chinese economist

Tian Xie

Tian Xie

Actor

Lin Huiyin

Lin Huiyin

Chinese architect

Yu Luoke

Yu Luoke

Puyi

Puyi

Emperor of China

Yuan Shikai

Yuan Shikai

Former President of the Republic of China

Kangxi Emperor

Kangxi Emperor

Emperor of China

Pujie

Pujie

Mao Zedong

Mao Zedong

Former President of the People's Republic of China

Consort Zhen

Consort Zhen

Liang Qichao

Liang Qichao

Chinese scholar

Prince Gong

Prince Gong

Statesman

Empress Dowager Xiaozhuang

Empress Dowager Xiaozhuang

Peng Dehuai

Peng Dehuai

Chinese military leader

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping

Chinese Politician

Ferdinand Verbiest

Ferdinand Verbiest

Missionary

Zaifeng, Prince Chun

Zaifeng, Prince Chun

Consort Jin

Consort Jin

Yoshiko Kawashima

Yoshiko Kawashima

Spy

Hiro Saga

Hiro Saga

Author

Jin Youzhi

Jin Youzhi

Chinese Politician

Next Page ❯