Sad Fairy Tale

Sad Fairy Tale

Sad Fairy Tale is a 2012 Chinese-South Korean romantic comedy film directed by Zhengchao Xu. The story is adapted from true events in the life of Wang Xiao Yi, friend of the director.

Sad Fairy Tale People (First 4 people) - Page 0

Liu Shishi

Liu Shishi

Chinese actress

Xie Nan

Xie Nan

Chinese presenter

Hu Xia

Hu Xia

Chinese singer

Li Shishi

Li Shishi

Courtesan