Ivasik Telesik People (First 4 people) - Page 0

Ivan Mazepa

Ivan Mazepa

Former Hetman of Zaporizhian Host

Myroslav Skoryk

Myroslav Skoryk

Composer

Leonid Zarubin

Leonid Zarubin

Film director

Efim Chepovetskiy

Efim Chepovetskiy

American-Soviet author