Gyosei Junior Senior High School People (First 7 people) - Page 0

Hideo Saitō

Hideo Saitō

Japanese cellist

Kazumi Watanabe

Kazumi Watanabe

Japanese guitarist

Yoshiyuki Kato

Yoshiyuki Kato

Former football player

Makoto Moroi

Makoto Moroi

Japanese composer

Shirō Sagisu

Shirō Sagisu

Japanese composer

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto

Japanese fashion designer

Ryoichi Maeda

Ryoichi Maeda

Japanese former football player